fbpx

เงื่อนไข และข้อตกลงในการเช่าสินค้า

1

ระยะเวลาในการเช่าชุด
ราคาค่าเช่าที่แจ้งเป็นราคาเช่าต่อ 7 วัน ในกรณีที่ต้องการใช้ชุดมากกว่า 7 วัน สามารถแจ้งทางร้านได้ โดยคิดค่าเช่าเพิ่มวันที่เกิน โดยราคาที่คิดเพิ่มจะแจ้งไว้ในรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัว

2

การเริ่มนับวันการเช่าสินค้า
เริ่มนับวันเช่า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าเดินทางไปถึงวันเดินทางกลับเท่านั้นโดยลูกค้าสามารถมารับได้ที่หน้าร้านก่อนวันเดินทางได้ 1-2 วัน (ไม่คิดค่าเช่า)
และสำหรับลูกค้าที่แจ้งจัดส่ง ทางร้านจะจัดส่งให้ถึงลูกค้าก่อนการเดินทาง 1-2 วันเช่นกัน (ไม่คิดค่าเช่า) โดยทางร้านจัดส่งให้ทางขนส่ง KERRY โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

ในกรณีใช้สินค้าด่วนภายใน 1 วัน ทางร้านมีบริการจัดส่งมอเตอไซค์ โดยค่าจัดส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

3

เมื่อได้รับชุดจากทางร้านแล้ว ลูกค้าต้องทำการเช็คสินค้า หากมีตำหนิ,ชำรุด หรือไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่ง ให้ลูกค้าแจ้งกลับมาทันที

  • ในกรณีสินค้าผิดจากรายการที่สั่ง ทางร้านจะได้รีบจัดการแก้ไขส่งสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้ทันการใช้งาน
  • ในกรณีสินค้ามีตำหนิตั้งแต่ได้รับของ ทางร้านไม่หักค่ามัดจำสินค้า
  • ในกรณีสินค้ามีตำหนิหลังจากใช้งาน ทางร้านจำเป็นต้องหักค่ามัดจำตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น

หากมีรอย หรือขาดไม่มาก ซึ่งสามารถซักออก หรือซ่อมแซมได้ ทางร้านไม่หักค่ามัดจำ
หากมีรอยหนัก หรือขาดหนัก ซึ่งจำเป็นต้องจ้างช่างซ่อมแซม ทางร้านจำเป็นต้องหักเงินมัดจำ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในกรณีทำหายหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางร้านจำเป็นต้องริบเงินมัดจำทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามซักและรีดชุดโดยเด็ดขาด เพราะทุกชุดทางร้านได้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อย ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้เลย และเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ลูกค้าสามารถส่งคืนได้เลย ห้ามซักทำความสะอาด ทั้งนี้หากลูกค้าทำความสะอาดเอง แล้วสินค้าเกิดความเสียหาย ทางร้านจำเป้นต้องหักมัดจำตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวอย่างการคิดวันเช่า

ลูกค้าเดินทาง วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์
ลูกค้าได้รับของ ก่อนเดินทาง 1-2 วัน คือวันที่ 30-31 มกราคม
เริ่มนับวันเช่า คือวันที่เดินทาง 1-7 กุมภาพันธ์
วันส่งคืนของ คือภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

ในกรณีที่ไปรษณีย์หรือขนส่งปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถเลื่อนส่งเป็นวันถัดไปได้

ลูกค้าต้องแจ้งวันเดินทางไปกลับให้ถูกต้อง ในกรณีแจ้งผิด และได้รับสินค้าไม่ทันการใช้งานทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี

4

การส่งคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถส่งคืนได้จากวันที่แจ้งกลับได้ไม่เกิน 1 วัน ซึ่งสามารถส่งคืนได้ทางหน้าร้าน หรือในกรณีไม่สามารถมาคืนได้ด้วยตนเอง สามารถส่งคืนทาง EMS หรือ KERRY โดยยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ (ห้าม!ส่งแบบลงทะเบียนหรือส่งแบบธรรมดา) หรือส่งคืนได้ทางแอพพลิเคชั่น GRAB BIKE , LINE MAN , LALAMOVE ได้เช่นกัน หากมีการส่งคืนล่าช้าจากวันที่แจ้งในใบจอง ทางร้านจะคิดค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะสินค้าบางชิ้น อาจมีลูกค้ารายต่อไปจองคิวเช่าต่อ

5

การคืนค่ามัดจำชุด
เมื่อทางร้านได้รับชุดและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะโอนเงินมัดจำ (ยึดตามใบจองสินค้า) คืนให้ลูกค้าภายใน 1-2 วัน หากมีรอยหรือตำหนิ อันเกิดจากการใช้งานของลูกค้า ตามรายละเอียดข้อ 3 ที่แจ้งไว้ ทางร้านจะแจ้งยอดปรับแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อน หลังจากนั้นทางร้านจึงจะโอนคืนเงินมัดจำที่เหลือให้ลูกค้า

6

กรณีลูกค้าจองชุดพร้อมชำระเงินค่าเช่าชุดแล้ว
แต่ไม่มารับชุดตามกำหนดหรือยกเลิก ทางร้านจะไม่คืนค่าเช่าชุด แต่จะคืนค่ามัดจำชุดให้เท่านั้น

7
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอยกเลิกการเช่าชุดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ลูกค้ายินดีให้ทางร้านริบเงินค่าเช่าชุดทั้งหมด

8

ในกรณีเปลี่ยนรุ่น แบบ สี หรือไซส์ ต้องแจ้งเปลี่ยนก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
โดยคิดค่าเปลี่ยนชิ้นละ 200 บาท หากแจ้งเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 15 วัน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

9

ในกรณีชุดที่ลูกค้าเช่าเกิดความเสียหายจากลูกค้าที่ใช้งานก่อนหน้า เช่น

  • ลูกค้าที่เช่าก่อนหน้าทำชุดหาย
  • ลูกค้าที่เช่าชุดก่อนหน้า ทำชุดเปื้อนคราบต่างๆ โดยไม่สามารถซักออกได้
  • ชุดเกิดมีปัญหาในกรณี ที่คาดไม่ถึงหากทางร้านไม่สามารถแก้ไขชุดที่เช่าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทางร้านจะติดต่อแจ้งให้ลูกค้าที่ใช้ชุดในคิวถัดไป ลูกค้าสามารถ
  • เลือกชุดใหม่จากชุดที่มีในร้าน หรือสามารถขอยกเลิกการเช่าชุดที่มีปัญหา โดยทางร้านคืนค่าเช่าชุดดังกล่าวคืนให้เต็มจำนวนหากลูกค้ายืนยันต้องการชุดเดิม ลูกค้าต้องยอมรับสภาพชุดเช่าตามความเป็นจริงโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางร้าน และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกค้าที่เช่าชุดก่อนหน้าได้